Opieka smoligów

REGULAMIN PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W SMOLIGOWIE

  • Przyjęcie chorego do Zakładu odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • O przyjęciu chorego do Zakładu decyduje Dyrektor w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w Zakładzie.
  • Jeżeli chory sam nie występuje z wnioskiem o skierowanie do zakładu opiekuńczo leczniczego należy dołączyć postanowienie sądu lub inny dokument (pełnomocnictwo) upoważniające do umieszczenia chorego w ZOL. Jeżeli przedstawiciel chorego nie posiada w/w dokumentu należy dołączyć Oświadczenie przedstawiciela chorego, w którym zobowiązuje się dostarczyć w/w dokument do Zakładu.
  • Do Zakładu nie przyjmuje się chorego, który w ocenie skalą Barthel otrzymał więcej niż 40 punktów lub, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
  • W dniu przyjęcia do Zakładu dokonana zostaje ponowna weryfikacja stanu zdrowia pacjenta, którą przeprowadza lekarz Zakładu, oraz pielęgniarka określając skalę Barthel. Ocena taka przeprowadzana jest również na koniec każdego miesiąca. Pacjent, który w trakcie pobytu został oceniony powyżej 40 punktów wg skali Barthel zostaje wypisany z Zakładu.
Scroll to Top