Opieka smoligów

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Smoligowie

Jesteśmy podmiotem wykonującym stacjonarną działalność leczniczą, którego misją jest ograniczanie skutków choroby u osób przewlekle i obłożnie chorych poprzez fachową pielęgnację i rehabilitację.

Zakład jest niepubliczną instytucją posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielającą całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Do zakładu może zostać przyjęty pacjent, który w skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. Prowadzone jest specjalistyczne żywienie dojelitowe i pozajelitowe realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i ze standardami żywienia opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Zakład zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta za, które pobiera opłaty na podstawie przepisów art. 34 a ust. 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w wysokości 70 % dochodu.

Scroll to Top